కులాలు పోవాలంటే ఎం చెయ్యాలి?

సూటిగా సుత్తి లేకుండా సమాదానం చెప్పండి

ప్రకటనలు

Hello world!

అమృతం తాగండి…………………………. ఆగండి……………………. అప్పుడే కాదు. త్వరలో….. వారం వారం అమృతం.. సిద్దమేనా?